Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

GetDirections

Give us a Message

get in touch

 • สภาการพยาบาล
 • 02-596-7500
 • office@tnc.or.th
 • www.tnc.or.th
 • Mon - Fri 8:30am - 4:30 pm
 • สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • 02-343-1500
 • -
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 110 Inthawaroros road, SriPhum, ChiangMai 50200
 • 053-221293
 • -
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • 0-4320-2470
 • -
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 • โทร. 074-286422
 • -
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 • 0-2419-7466-80
 • nswww@mahidol.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
 • 038-102810
 • admin@nurse.buu.ac.th