Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

About us

คำประกาศ เจตนารมณ์วิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

“การสร้างเสริมสุขภาพ” เป็นยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ซึ่งนานาประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและได้ประกาศเป็น “กฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion)” ในการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2529 หรือ ค.ศ.1986 ณ เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา

วิชาชีพการพยาบาลเป็นหนึ่งในวิชาชีพสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลให้มีความชัดเจน และตอบสนองต่อข้อตกลงของนานาประเทศและเกิดผลดีต่อประชาชนไทย อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ครอบคลุมประชากร 13 กลุ่ม อันได้แก่ เด็กอายุ 0-3 ปี, 3-5 ปี, 6-12 ปี และเยาวชน วัยทำงาน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดังนี้

ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

ข้อที่ 1 กำหนดให้การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นนโยบายของวิชาชีพการพยาบาล

ข้อที่ 2 ผลักดันให้ทุกองค์กร/หน่วยงานของวิชาชีพ นำการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ไปใช้ในทุกระดับของการบริการสุขภาพ และทุกกลุ่มประชากร

ข้อที่ 3 ติดตาม ทบทวน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

ข้อที่ 1กำหนดให้การสร้างนโยบายการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นมาตรฐานการบริการพยาบาลทุกระดับ

ข้อที่ 2ผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ในการบริการทุกระดับ

ข้อที่ 3สนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ที่เป็นภาคีเครือข่าย จัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทางกายภาพ จิตใจ และสังคม ทั้งในระดับชาติ และ ระดับพื้นที่

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ข้อที่ 1ผลักดันให้การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นนโยบายขององค์กรวิชาชีพการพยาบาล

ข้อที่ 2ส่งเสริมให้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ข้อที่ 3ส่งเสริมให้มีการสร้างการเรียนรู้ผ่านพื้นที่ต้นแบบ

ด้านการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

ข้อที่ 1ผลักดันให้มีศูนย์การจัดการข้อมูล ความรู้ แนวปฏิบัติ นวัตกรรม ต้นแบบ ของการสร้างเสริมสุขภาพตามบทบาทของพยาบาล

ข้อที่ 2ผลักดันให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลในหน่วยงาน องค์กรวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย

ข้อที่ 3สนับสนุนให้ ประชาชน ชุมชน องค์กรภาคีอื่น สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ความรู้ แนวปฏิบัติ นวัตกรรม พร้อมทั้งพื้นที่ต้นแบบ ของการสร้างเสริมสุขภาพตามบทบาทของพยาบาล

ด้านการปรับระบบบริการสุขภาพ

ข้อที่ 1กำหนดให้พยาบาลวิชาชีพในทุกระดับการบริการใช้ประโยชน์จาก นวัตกรรม ความรู้ แนวปฏิบัติ ในการปรับระบบบริการสุขภาพ

ข้อที่ 2ผลักดันให้องค์กรพยาบาล มีศูนย์ข้อมูล ความรู้ และมีกลไกในการนำสู่การปรับระบบบริการสุขภาพ

ข้อที่ 3สนับสนุนให้มีการพัฒนา ต่อยอด งานพัฒนาและวิจัย โดยสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ผลักดันให้สถาบันการศึกษา สร้างหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะและบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์ โดยให้มีพื้นที่ต้นแบบเป็นพื้นที่การเรียนรู้