Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Blog News

โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

20

Jul 2017

โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

By: admin | Tags: Graphic, illustration, Logo

โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทาง

READ MORE
สรุปผลการดําเนินการ สรุปผลการดำเนินการ เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาล ในการสรางเสริมสุขภาพ

07

Oct 2015

สรุปผลการดําเนินการ สรุปผลการดำเนินการ เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาล ในการสรางเสริมสุขภาพ

By: admin | Tags: Graphic, illustration, Logo

สนับสนุนโดย สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สํานัก 7) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบ

READ MORE
โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

07

Oct 2015

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

By: admin | Tags: Graphic, illustration, Logo

ผู้รับผิดชอบ  สภาการพยาบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพพยาบาลทั่วประเทศ ได้แก่ เครือข่าย สถาบันการศึกษาพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล ผู้แทนสภาการพยาบาลประจําจังหวัด สมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทยในพ

READ MORE
คําประกาศ เจตนารมณวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

07

Oct 2015

คําประกาศ เจตนารมณวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

By: admin | Tags: Graphic, illustration, Logo

“การสรางเสริมสุขภาพ” เปนยุทธศาสตรดานสุขภาพ ซึ่งนานาประเทศไดมีขอตกลงรวมกันที่จะ ขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและไดประกาศเปน “กฎบัตรออตตาวาเพื่อการสรางเสริม

READ MORE
ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพ

07

Oct 2015

ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพ

By: admin | Tags: Graphic, illustration, Logo

 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการ สร้างเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา ในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  1.   บทนํ

READ MORE