Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Blog Single Post

การนำหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่

21

Dec 2015

17036

การนำหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่

By: admin

โครงการประชุมวิชาการ : การเรียนรู้ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้โรงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ตะวันออก วันที่ ๔-๙, ๑๗-๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสต

READ MORE
การจัดเวทีนโยบายขับเคลือน

21

Dec 2015

15129

การจัดเวทีนโยบายขับเคลือน

By: admin

"ภาพกิจกรรม“เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 29-30 กันยายน  2557 ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเท

READ MORE