Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพ

ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพ

 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการ
สร้างเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา
ในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

1.   บทนํา

              สภาการพยาบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพพยาบาลทั่วประเทศ ได้แก่ เครือข่าย สถาบันการศึกษาพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล ผู้แทนสภาการพยาบาลประจําจังหวัด สมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และเครือข่าย 5 ภาค  ชมรมพยาบาลเฉพาะทาง ฯ ใน ภาคเหนือ  ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาคใต้ ได้จัดให้มีการดําเนินโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพ การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  2)เพื่อพัฒนานักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพให้เป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ และ 3)เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรวิชาชีพและภาคีเครือข่ายวิชาชีพยาบาลให้มีบทบาทโดดเด่นด้านการสร้างเสริม สุขภาพ  ทั้งนี้ได้กําหนดให้มีการศึกษา ระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาท พยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา ในการบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

By: admin Post : 2015-10-07 09:10:06 View :11487