Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

เสวนา : บทบาทพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้อย่างไร กรณีที่ ๑ บทบาทพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ