Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
(สถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ)
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ”
วันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

By: admin Post : 2017-07-20 08:34:48 View :507