Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

GALLERY | การนำหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่

โครงการประชุมวิชาการ : การเรียนรู้ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้โรงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ตะวันออก

วันที่ ๔-๙, ๑๗-๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

View : 17920 | 2015-12-21 15:21:24