Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

GALLERY | การจัดเวทีนโยบายขับเคลือน

"ภาพกิจกรรม“เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ”

วันที่ 29-30 กันยายน  2557

ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

View : 15130 | 2015-12-21 09:51:43