Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Blog Single Post

7 ชุดการเรียนรู้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

7 ชุดการเรียนรู้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

          การพัฒนาพยาบาลให้มีสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่สภาการพยาบาลให้ความ สำคัญเพราะพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดในระบบสาธารณสุขของประเทศและเป็นผู้ที่ให้ บริการสุขภาพในทุกระดับของการให้บริการคือปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
การพัฒนาความรู้และ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยจัดให้พยาบาลผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการ พยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจะช่วยให้พยาบาลสามารถปฏิบัติบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตามแนวทางสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ชุดการเรียนรู้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 7 ชุดการเรียนรู้ดังนี้ชุดการเรียนรู้ที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพ: บทบาทพยาบาลเนื้อหาเน้นความรู้ที่เป็นพื้นฐานด้านสุขภาพการประเมินสุขภาพปัจจัยกำหนดสุขภาพกรอบแนวคิดระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขหลักการและกลยุทธ์การสร้าง เสริมสุขภาพและบทบาทพยาบาลชุดการเรียนรู้ที่2:ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุดการเรียนรู้นี้เป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้ทักษะในเชิงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้แก่ทักษะการสื่อสารการจัดการความขัดแย้งการเจรจาต่อรองการสร้างทีมรวมถึงการจัดทำโครงการและบริหารโครงการ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพชุดการเรียนรู้ที่3:การพัฒนาเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพเน้นเนื้อหาเพื่อพัฒนาความรู้และกระบวนทัศน์ของพยาบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพในทุกระดับของการบริการชุดการเรียนรู้ที่4:การจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักการและกระบวนการจัดการความรู้และปัจจัยนำสู่ความสำเร็จที่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุดการเรียนรู้ที่5:การสร้าง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมการปรับระบบบริการสุขภาพและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อสุขภาพเป็นการเชื่อมโยงความรู้เรื่องการสร้างนโยบายสาธารณะที่นำไปสู่การปรับระบบบริการและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่ภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชนและสังคมโดยรวมชุดการเรียนรู้ที่6:การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลชุดการเรียนรู้นี้เนื้อหาเน้นความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนในระดับ บุคคลให้มีทักษะชีวิตที่ดีมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมและมีการจัดการดูแลสุขภาพตนเองคำนำ ได้ถูกต้องเหมาะสมไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะสุขภาพใดๆและชุดการเรียนรู้ที่7:การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็นความรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและกระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชนรวมถึงปัจจัยที่ส่งเสริมความยั่งยืนและความเข้มแข็งของชุมชน

          การจัดทำชุดการเรียนรู้ทั้ง 7 ชุดนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อนำใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้สอนในการจัด ฝึกอบรมพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับต่างๆโดยอาจเลือกนำไปใช้เฉพาะบางชุดการเรียนรู้ ก็ได้อย่างไรก็ตามควรมีการปรับฐานความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ในชุดการเรียนรู้ที่ 1 ก่อนการเรียนรู้ในชุดการเรียนรู้อื่นๆแนวทางการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละชุดการเรียนรู้ประกอบไปด้วยบทนำสถานการณ์(หรือกรณีศึกษา)วัตถุประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาหลักที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงทั้งนี้ใน การนำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้สอนสามารถประยุกต์โดยเลือกสถานการณ์ที่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างหรือ กิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสมกับสถาบันหรือกับบริบทของพื้นที่ที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

By: admin Post : 2015-10-07 11:08:28 View :11292