Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Blog Single Post

นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล

นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล

          สภาการพยาบาลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยสำนักสนับสนุนการ พัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก7) ได้มีความร่วมมือกันเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการ  สร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ 5 พื้นที่ โดยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 5 แห่งในภาคต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ ภาคเหนือ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดย  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่ภาคตะวันออก โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พื้นที่ ภาคใต้ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายให้ศึกษากรณีประสบผลสำเร็จด้านการสร้างเสริม  สุขภาพตามบทบาทของพยาบาลจากระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศ และสังเคราะห์ให้เห็นกระบวนการพัฒนา งานการสร้างเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ บทบาทของพยาบาล กระบวนการพัฒนางาน  จนเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อประชาชนผู้รับบริการ สมรรถนะที่จำเป็นในการสร้างงานการสร้าง เสริมสุขภาพ และที่สำคัญคือ ปัจจัยที่สนับสนุนให้พยาบาลสามารถทำบทบาทดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานใน การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งในระดับพื้นที่ ระดับองค์กร และ ระดับชาติ ด้วย

          เอกสารฉบับนี้เป็นผลการทำกรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้บทบาท ของวิชาชีพการพยาบาล ใน 5 พื้นที่ดังกล่าว ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อแสดงเห็นกระบวนการพัฒนา  นวัตกรรม องค์ประกอบของนวัตกรรม คุณลักษณะสำคัญของนวัตกรรม ตลอดจนผลลัพธ์และผลกระทบต่อ สุขภาพประชาชนและระบบบริการสุขภาพโดยรวม อันเป็นความรู้พื้นฐานที่ยืนยันสมรรถนะและปัจจัยเงื่อนไขที่ สนับสนุนการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลในบริบทระบบบริการที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ และเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์สู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ  ขับเคลื่อนบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป 

By: admin Post : 2015-10-07 11:04:47 View :10811