Thainhp

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Blog Single Post

5 ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพ

รายชื่อผู้นำเสนอ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผกาทิพย์ สิงห์คำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

ผู้นำเสนอ พว. จุฬาพร   ประสังสิต
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล”

พว.สุดา ขำนุรักษ์ รพ.กงหรา จ.พัทลุง
ผศ.ดร.ทัศนีย์ นะแส คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

อาจารย์กำไล สมรักษ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พว. สุกัลยณี สิงห์สัตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณจังหวัดอุดรธานี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการ

อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

By: admin Post : 2016-06-02 15:21:59 View :15933