• การประชุมนักวิจัย

  การประชุมนักวิจัย วันที่ 12 พ.ค. 57 . . . .

 • การนำหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่

  โครงการประชุมวิชาการ : การเรียนรู้ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้โรงการขับเคลื่อนวิชาชีพการ . . . .

 • การประชุมทำพิจารณาชุดความรู้

  การประชุมทำพิจารณาชุดความรู้ ระว่างวันที่28-29 พ.ค. 58 . . . .

 • การจัดเวทีนโยบายขับเคลือน

  "ภาพกิจกรรม“เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 2 . . . .

Latest Gallery

Latest News

29

FEB 2014

โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทาง...

READ MORE
คําประกาศ เจตนารมณวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

29

FEB 2014

คําประกาศ เจตนารมณวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

“การสรางเสริมสุขภาพ” เปนยุทธศาสตรดานสุขภาพ ซึ่งนานาประเทศไดมีขอตกลงรวมกันที่จะ ขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและไดประกาศเปน “กฎบัตรออตตาวาเพื่อการสรางเสริม...

READ MORE
สรุปผลการดําเนินการ สรุปผลการดำเนินการ เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาล ในการสรางเสริมสุขภาพ

29

FEB 2014

สรุปผลการดําเนินการ สรุปผลการดำเนินการ เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาล ในการสรางเสริมสุขภาพ

สนับสนุนโดย สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สํานัก 7) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบ...

READ MORE
ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพ

29

FEB 2014

ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพ

 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการ สร้างเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวา ในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  1.   บทนํ...

READ MORE

LATEST Media

แนวทางการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ

Post : 20 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้นำเสนอ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ อาจารย์ผกาทิพย์ สิงห์คำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต

Post : 2 มิถุนายน 2559

ชุดการเรียนรู้ที่ 7 การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน Strengthening Community บรรณาธิการบริหาร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร

Post : 2 มิถุนายน 2559

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ : บทบาทพยาบาล Health Promotion: Role of Nurses บรรณาธิการบริหาร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ รองศาสตร

Post : 2 มิถุนายน 2559